Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje sdělované uživatelem v souvislosti s registrací na serveru genea-moravica.eu nebo v souvislosti s objednávkou služeb poskytovaných na tomto serveru jsou zpracovávány společností Petr Skřivánek, IČ: 674 970 98, se sídlem Za Vodou 885/21, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), za následujících podmínek.

1.

Správcem osobních údajů je provozovatel serveru genea-moravica.eu, tj. společnost Petr Skřivánek, IČ: 674 970 98, se sídlem Za Vodou 885/21, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31, e-mail: genea@genea-moravica.eu .cz, tel. +420 732 998 110 (dále jen „Správce“, (viz. správce osobních údajů).

2.

Správce“ zpracováním osobních údajů pověřil zpracovatele, kterým je společnost WEDOS Internet, a.s., IČ: 28115708, se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou,zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou: B / 1886 od 21.12.2009, tj. společnost zabezpečující technický provoz serveru a technickou stránku poskytovaných služeb pro provozovatele serveru (dále jen „Zpracovatel“, viz. zpracovatelská smlouva).

3.

Uživatel poskytuje „Správci“ v souvislosti s registrací na serveru genea-moravica.eu a objednáním služeb tyto údaje: jméno, příjmení, název subjektu, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, pokud byly přiděleny.

4.

Poskytnutí osobních a dalších údajů uživatelem je dobrovolné. „Správce“ však podmiňuje možnost využívání služeb serveru genea-moravica.eu sdělením povinných údajů při registraci a při objednávce služeb pro účely uzavření smluvního vztahu mezi uživatelem a „Správcem“. Neuvedení povinných údajů je důvodem pro odmítnutí registrace uživatele nebo pro neuzavření smlouvy o poskytování služeb s uživatelem.

5.

Registrací dává uživatel souhlas se zpracováním svých osobních údajů sdělených „Správci“ při registraci. Uskutečněním objednávky dává uživatel souhlas se zpracováním případných dalších osobních údajů sdělených „Správci“ při objednávce služeb na serveru genea-moravica.eu.

6.

Správce“ i „Zpracovatel“ chrání osobní údaje před jejich zneužitím. Osobní údaje uživatelů nejsou poskytovány třetím osobám.

7.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a „Nařízením GDPR“, a v tomto smyslu mohou být zejména shromažďovány výše popsaným způsobem a ve stanoveném rozsahu, uchovávány, tříděny, používány a případně likvidovány. Dozor nad zpracováním osobních údajů v České republice vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

8.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb serveru genea-moravica.eu uživateli, pro účely související s uzavřením smluvního vztahu mezi „Správcem“ a uživatelem, v souvislosti se změnami smluvního vztahu a s plněním povinností vyplývajících z tohoto vztahu a pro účely jednání o poskytnutí dalších služeb serveru genea-moravica.eu. Z důvodů ověření a případně zabránění opakovaného využívání bezplatného zkušebního období (prvních 15 dnů po první registraci uživatele na serveru genea-moravica.eu) ze strany stejného uživatele může být uživatel v případě odůvodněné potřeby kontaktován telefonicky nebo e-mailem. Uživatel může případně být za účelem zjištění jeho potřeb v průběhu zkušebního období nebo po jeho skončení kontaktován ze strany „Správce“ telefonicky nebo e-mailem.

9.

Každý subjekt údajů (uživatel, jehož osobní údaje jsou zpracovávány) má právo přístupu k osobním údajům, jež jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů a další práva subjektu údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a „Nařízení GDPR“. Tato práva lze uplatnit u „Správce“.

10.

Uživatel uděluje při registraci souhlas ke zpracování osobních údajů na dobu trvání registrace a odběru bezplatně poskytovaných služeb serveru genea-moravica.eu. Uživatel má právo požádat „Správce“ o likvidaci osobních údajů uchovávaných o něm v souvislosti s registrací na serveru genea-moravica.eu, a to písemným oznámením doručeným na adresu Petr Skřivánek, se sídlem Za Vodou 885/21, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31 nebo prostřednictvím emailu na adresu genea@genea-moravica.eu.

11.

Uživatel uděluje při objednávce služeb souhlas ke zpracování osobních údajů na dobu trvání smluvních vztahů se „Správcem“ a na dobu dalších pěti let od ukončení smluvního vztahu se „Správcem“ a splnění veškerých závazků uživatele z uzavřených smluv se „Správcem“.

12.

Uživatel bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, požadovat po „Správci“ informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,  vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na „Správce“ nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Stáhnout v PDF