Všeobecné obchodní podmínky (reklamační řád)

Zhotovitel:
Petr Skřivánek
Genea Moravica et Silesiana
IČ: 674 970 98
Za Vodou 885/21, 751 31 Lipník nad Bečvou
Česká republika

Mob.: +420 732 998 110
E-mail: genea@genea-moravica.eu
Web: www.genea-moravica.eu

1.    Úvodní ustanovení

Portál Genea-moravica.eu  (dále jen Zhotovitel) nabízí svým zákazníkům vytvoření rodokmenů dle požadavků a předem sjednaných podmínek, zajistí vytvoření genetických testů, rodinných sešlostí, vytvoření foto – audio – video záznamů a dalších případných služeb spojených s obecnou genealogií.

2.    Definice pojmů

Zhotovitel je provozovatelem internetových stránek www.genea-moravica.eu (dále jen Webové stránky).
Objednatel je jakákoliv osoba, která má zájem o odběr nabízených služeb a zboží (dále jen Zboží) a která zašle řádnou objednávku prostřednictvím e-mailové pošty na adresu genea@genea-moravica.eu nebo prostřednictvím on-line objednávky na Webových stránkách.

3.    Smlouva o dílo a její uzavření

Objednatel může u Zhotovitele objednat Zboží na Webových stránkách Zhotovitele. Řádně vyplněnou objednávkou Objednatel vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Objednávka musí obsahovat jméno, doručovací a elektronickou adresu a telefonní číslo Objednatele a rozsah objednaných služeb. V případě, že Objednatel dodrží postup objednání, Zhotovitel Objednateli zašle potvrzení o přijetí objednávky formou informačního mailu na elektronickou adresu uvedenou při odeslání objednávky. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo na uzavření dohody o provedení výše uvedených služeb mimo rámec internetové pošty. Takto sjednaná dohoda je stvrzena podpisy obou stran na objednávkovém listě Zhotovitele.
Smlouva o dílo (dále jen Smlouva) v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, která je základem pro uskutečnění prodeje Zboží Zhotovitele, je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem v okamžiku, kdy Objednatel obdrží závazné potvrzení o přijetí objednávky ze strany Zhotovitele buď formou elektronické objednávky (e-mailu), nebo stvrzením objednávkového listu prodávajícím a kupujícím.
Zhotovitel se na základě takto uzavřené Smlouvy zavazuje vyhotovit a dodat Objednateli Zboží nabízené na Webových stránkách. Termín dodání bude vždy individuálně konzultován Zhotovitelem a Objednatel bude srozuměn s délkou provedení služby. Vzhledem k podstatě výše uvedených služeb si Zhotovitel vyhrazuje termín a rozsah dodání během již zahájeného procesu upravovat s odůvodněním na vzniklé okolnosti. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo odstoupit od již objednané služby Objednatelem a to bez udání důvodu. Pokud je již vystavena záloha na vrub Zhotovitele, je pak vrácena na účet Objednatele.
Objednatel se na základě takto uzavřené Smlouvy zavazuje dodané Zboží převzít a zaplatit za ně. Před zahájením provedení služby si Zhotovitel vyhrazuje právo na uhrazení zálohové částky po předem smluvené dohodě.

 4.   Cena

Kupní cenou se rozumí cena uvedená v objednávce dle cen Zhotovitele uvedených na Webových stránkách Zhotovitele. Cena uvedená na objednávce nemusí být konečná. Může obsahovat cenu za zboží, služby a dopravné včetně všech případných souvisejících poplatků. Případné doplatky či navýšení ceny v průběhu odváděné služby jsou vždy konzultovány s Objednatelem. Vzhledem k podstatě nabízených služeb se předem uvedená částka může ještě navýšit.
Objednatel odesláním objednávky souhlasí s výší kupní ceny a možného navýšení.
Zhotovitel si vyhrazuje právo měnit ceny, přičemž změna ceny se stává účinnou v okamžiku zveřejnění nových cen na Webových stránkách a neplatí pro již uzavřené  smlouvy o dílo.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

5.    Platební podmínky

Objednatel volí způsob dodání v okamžiku vyplnění objednávky. Objednatel uhradí objednávku Zhotoviteli pomocí platby předem převodním příkazem nebo dobírkou nebo platbou v hotovosti (u osobního převzetí).

6.    Vyúčtování

Zhotovitel vyúčtuje kupní cenu daňovým dokladem vystaveným v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel doručí daňový doklad spolu s dodávkou zboží a služeb.

7.    Místo plnění

Místem plnění je místo předání Zboží Objednateli. Zhotovitel si vyhrazuje právo dopravit Objednateli Zboží pomocí třetích osob.

8.    Přeprava, podmínky dodání a převzetí

V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Zhotovitel dodává Zboží v rámci České republiky pouze v pracovních dnech. Termín dodání bude s Objednatelem dohodnut podle svozového kalendáře. V případě, kdy Objednatel požaduje expedovat Zboží mimo rámec České republiky, je třeba kontaktovat e-mailem Zhotovitele.
Zboží je dodáno okamžikem doručení na adresu, která je uvedena v objednávce.
Objednatel je povinen doručené Zboží zkontrolovat. V případě mechanického poškození obalu je povinen ihned vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Objednatel je povinen případné poškození zásilky řešit přímo s dopravcem.
Podpisem dodacího listu Objednatel stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci vad vzniklých při dopravě nemůže být brán zřetel.
Zhotovitel neodpovídá za vady Zboží způsobené přepravou. Odpovědnost za ztrátu a zničení Zboží přechází na Objednatele okamžikem předání Zboží dopravcem.
Zboží je majetkem zhotovitele až do okamžiku úplného zaplacení celé kupní ceny zboží.

 9.    Další ujednání

Zhotovitel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s Objednateli, kteří podstatným způsobem porušili dříve uzavřenou Smlouvu  nebo obchodní podmínky Zhotovitele.
Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám.
Objednatel bere na vědomí, že všechny součásti Webových stránek jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
Objednatel nebo uživatelé internetu nejsou oprávněni při využívání webového rozhraní obchodu a Webových stránek Zhotovitele používat mechanizmy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Zhotovitele a který je v souladu s jeho určením.
Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku užití Webových stránek v rozporu s jejich určením.
Každá potvrzená objednávka je ze strany Objednatele závazná podle těchto podmínek, dále podle § 544 a § 545 zákona č. 40/1964 Sb. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku Objednatelem vyzvednuta či přijata, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil Objednatel, bude v každém případě požadováno po Objednateli uhrazení vzniklých nákladů na odeslání Zboží Zhotoviteli.

10.  Záruka – reklamace zboží

V případě, že Zboží není při převzetí Objednatelem ve shodě se Smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou“), má Objednatel právo na to, aby Zhotovitel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Smlouvě, a to podle požadavku Objednatele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Objednatel před převzetím věci o Rozporu se smlouvou věděl nebo Rozpor se smlouvou sám způsobil.
Záruční doba začíná běžet dnem, kdy Objednatel převzal zboží a sjednává se na dobu v trvání 24 měsíců.
Záruka Zhotovitele se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, objednané Zboží došlo nekompletní nebo bylo doručeno jiné Zboží, než bylo objednané.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

a) nevhodným nebo neopatrným užíváním,
b) mechanickým poškozením Zboží,
c) používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem  určeno,
d) Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
e) Zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
f) porušením ochranného obalu,
g) Zhotovitel má právo odmítnout přijetí Zboží do reklamace v případech, kdy reklamované Zboží a nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání Zboží k reklamačnímu řízení.
Práva Objednatele vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady, včetně záruční odpovědnosti Zhotovitele, uplatňuje Objednatel u Zhotovitele na adrese jeho provozovny.
V případě, že Objednatel objeví na zakoupeném Zboží v průběhu záruční doby vadu, má v záruční době právo na reklamaci Zboží.
Pokud Objednatel zašle e-mailem dokumentaci vady s přesným popisem vady, Zhotovitel je povinen vadu posoudit a vyrozumět Objednatele o způsobu nápravy ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace doručena.
Jedná-li se o vadu, kterou lze odstranit, je Zhotovitel oprávněn Zboží opravit. Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno, dodá Zboží nové.

11.  Vyšší moc

Jestliže nastane objektivně nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná skutečnost (tzv. vyšší moc), která zabrání Zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od Smlouvy odstoupit. Za vzniklé škody v tomto případě Zhotovitel neodpovídá.
Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání (dočasně nebo dlouhodobě) v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny.

12.  Odstoupení od smlouvy

Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel nezaplatí včas celou kupní cenu. Objednatel má v takovém případě nárok na vrácení již zaplacené části kupní ceny.
Pokud Zhotovitel neodešle v předem stanoveném termínu objednávku a nedomluví s Objednatelem náhradní termín dodání, může Objednatel odstoupit od smlouvy bez smluvní pokuty.

13.  Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Objednatelů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje Objednatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednatel souhlasí se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů Zhotovitelem pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli na elektronickou adresu Objednatele. Z osobních údajů se jedná o jméno, příjmení, telefonní číslo, elektronickou adresu (e-mail), doručovací adresu a případně také fakturační údaje, poskytnuté Zhotoviteli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám a budou chráněny v souladu s právními předpisy České republiky.

14.  Závěrečná ustanovení

Ostatní smluvní vztahy se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku (u podnikatelských subjektů vlastnících IČO).
Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají právně závazné v okamžiku uzavření Smlouvy, tedy okamžikem, kdy Objednatel od Zhotovitele obdrží potvrzení o přijetí objednávky.
V případě, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

V Lipníku nad Bečvou dne 1. 8. 2015

Stáhnout nebo uložit: vop-genea.doc  nebo vop-genea.pdf