Smlouva o dílo – vzor

SMLOUVA O DÍLO

Petr Uspěchaný
nar. 9. 12. 1989
bytem Čarodějů 1458/22, 75131 Lipník nad Bečvou
(dále je „Objednatel“)

a

Petr Skřivánek
Genea Moravica et Silesiana
IČ: 674 970 98
se sídlem Za Vodou 885/21, 751 31 Lipník nad Bečvou I – Město
(dále jen „Zhotovitel„)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ RODOKMENU
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovení rodokmenu rodu Uspěchaných, zahrnujícího všechny dosptupné generace (dále jen „Rodokmen“) . Výsledný předmět Smlouvy je určen pro Objednatele.
1.2. Uvedený rodokmen bude zhotoven ve dvou variantách – digitální na DVD nosiči a papírové v podobě vázané knihy v kožených deskách. Obě varianty jsou zahrnuty v ceně díla. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu dle čl. 4 této smlouvy.

2. Čas a místo plnění
2.1. Rodokmen bude zhotoven a předán u objednatele do 20. 12. 2015 na adrese Čarodějů 1458/22, 75131 Lipník nad Bečvou . Přesný termín předání bude upřesněn na základě písemného oznámení Zhotovitele.

3. Povinnosti objednatele
3.1. Objednatel předá Zhotoviteli potřebné podklady a informace do sedmi (7) dní od podpisu této Smlouvy. Pro počátek běhu dodací lhůty je rozhodný právě den předání podkladů a informací.
3.2. Bude-li Objednatel v prodlení s předáním podkladů po dobu delší než jeden (1) měsíc ode dne, kdy měl být předán, a nevyhoví-li výzvě Zhotovitele k dodání podkladů do pěti (5) dnů od jejího doručení, bude Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4. Povinnosti zhotovitele
4.1. Zhotovitel je povinen zhotovit Rodokmen podle zadání stanoveného Objednatelem a v dohodnuté lhůtě jej dodat přímo  Objednateli.
4.2. Zhotovitel je povinen zhotovit předmět Smlouvy sám.
4.3. Materiál poskytnutý pro provedení a dodání díla je povinen vrátit spolu při předání díla Objednateli.

5. Cena a způsob placení
5.1. Celková cena za zhotovení Rodokmenu je stanovena částkou 50.000 Kč bez DPH.
5.2. Smluvní strany potvrzují, že před podpisem této smlouvy zaplatil Objednatel Zhotoviteli zálohu v celkové výši 15.000, – Kč.
5.3 Zbývající část ceny ve výši 35.000,- Kč, bude zaplacena do dvou (2) týdnů po předání díla bez vad a nedodělků.

6. Další ujednání
6.1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.
6.2. Za vady předmětu Smlouvy odpovídá Zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 2617 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
6.3. Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.
6.4. Zhotovitel poskytuje na dodaný Rodokmen záruku, a to ve lhůtě šesti (6) měsíců ode dne předání.
6.5. Pokud se při provádění předmětu Smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nemohly být předvídány, nebo které si Objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

 7. Závěrečná ustanovení
7.1. Změna smlouvy je možná jen písemně.
7.2. Smlouva se řídí platným právním řádem České repuliky, především zákonem .č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
7.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.
7.4. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují

V Lipníku nad Bečvou dne 1. 8. 2015

………………………                                                ……………………….
Petr Uspěchaný                                                    Petr Skřivánek
Objednatel                                                             Zhotovitel