Příbuzenské vztahy

Příbuzenské vztahy: Názvy a pojmenování příbuzných
V ránci genealogického bádání narážíme na mnoho příbuzenských vztahů, které chceme nějakým způsobem pojmenovat. Protože čeština disponuje v oblasti příbuzenkých vztahů poměrně omezeným slovníkem, nezbývá nám nic jiného, než tyto vztahy slovně popsat (př. sestra mého syna, která je dcerou mého muže)

V genealogii se dělí příbuzenské vztahy na:

vztahy vzniklé narozením
vztahy vzniklé sňatkem.

Nejbližší příbuzenské vztahy
přímá linie
rodiče: otec a matka
jejich děti jsou sourozenci: bratři a sestry
prarodiče: dědeček a babička (rodiče otce a matky)
pradědeček a prababička: rodiče dědečka a babičky
bratranec: mužský potomek sourozenců našich rodičů
sestřenice: ženský potomek sourozenců našich rodičů
synové a dcery: naše děti
vnuci (chlapci) a vnučky (děvčata): děti našich dětí
pravnuci a pravnučky: děti našich vnoučat

nepřímá (pobočná) linie
synovci (chlapci) a neteře (děvčata): děti našich sourozenců
strýc: bratr našich rodičů nebo manžel sestry rodiče
teta: sestra našich rodičů nebo manželka bratra rodiče
prastrýc: mužský sourozenec našich prarodičů (dědečka a babičky)
prateta:  ženský sourozenec našich prarodičů (dědečka a babičky)
Prastrýcové a pratety jsou pak všichni sourozenci našich předků, aniž by se přípona pra- násobila.
Bratranci a sestřenice našich bratranců a sestřenic: čeština nemá pro tento vztah jednoznačný výraz. Exitují jen lidové názvy –  bratříňata, vlastníci v mužském případě, sestření, sestříně, vlastnice v ženském případě.

Širší rodina vzniklá sňatkem
manžel, manželka
druh (partner), družka (partnerka) – není-li oficiálně uzavřeno manželství
snacha – manželka syna
zeť – manžel dcery
švagr – bratr našeho manžela (manželky) nebo manžel sestry manžela (manželky)
švagrová – sestra našeho manžela (manželky) nebo manželka manželova sourozence
tchán – otec našeho manžela (manželky)
tchyně – matka našeho manžela (manželky)
Další vztahy už nejsou jednoslovné, musíme tedy říkat například: švagr mého bratra, sestra mého tchána, sestra mé snachy a podobně.

zdroj: http://www.rodicka.cz/pribuzenske-vztahy-nazvy/