Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje sdělované uživatelem v souvislosti s registrací na informačním serveru genea-moravica.eu nebo v souvislosti s objednávkou služeb poskytovaných na tomto serveru jsou zpracovávány společností Petr Skřivánek, IČ: 674 970 98, se sídlem Za Vodou 885/21, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za následujících podmínek.

1. Uživatel poskytuje společnosti Petr Skřivánek v souvislosti s registrací na informačním serveru genea-moravica.eu tyto údaje: titul, jméno, příjmení, bydliště, rok narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, přičemž titul, bydliště a rok narození nejsou povinné údaje.

2. Při objednávce služeb na serveru genea-moravica.cz poskytuje uživatel společnosti Petr Skřivánek dále tyto údaje: název subjektu, kterému bude fakturována cena objednaných služeb, fakturační adresa pro zaslání písemného daňového dokladu, a dále identifikační číslo a daňové identifikační číslo, pokud byly přiděleny.

3. Poskytnutí osobních a dalších údajů uživatelem je dobrovolné. Poskytovatel však podmiňuje možnost využívání služeb  serveru genea-moravica.eu sdělením povinných údajů při registraci a při objednávce služeb pro účely uzavření smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem služeb. Neuvedení povinných údajů je důvodem pro odmítnutí registrace uživatele nebo pro neuzavření smlouvy o poskytování služeb s uživatelem.

4. Registrací dává uživatel souhlas se zpracováním svých osobních údajů sdělených poskytovateli služeb při registraci. Uskutečněním objednávky dává uživatel souhlas se zpracováním případných dalších osobních údajů sdělených poskytovateli při objednávce služeb na serveru genea-moravica.eu.

5. Správcem osobních údajů je provozovatel  serveru genea-moravica.eu, tj. společnost Petr Skřivánek, IČ: 674 970 98, se sídlem Za Vodou 885/21, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31, e-mail: genea@genea-moravica.eu, tel. 732 998 110.

6. Správce může zpracováním osobních údajů pověřit jinou osobu – zpracovatele, kterým je společnost WEDOS Internet, a.s.., IČ: 28115708, se sídlem Masarykova 1230, 373 41  Hluboká nad Vltavou,zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou: B / 1886 od 21.12.2009, tj. společnost zabezpečující technický provoz serveru a technickou stránku poskytovaných služeb pro provozovatele serveru.

7. Správce i zpracovatel chrání osobní údaje před jejich zneužitím. Osobní údaje uživatelů nejsou poskytovány třetím osobám.

8. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v tomto smyslu mohou být zejména shromažďovány výše popsaným způsobem a ve stanoveném rozsahu, uchovávány, tříděny, používány a případně likvidovány. Dozor nad zpracováním osobních údajů v České republice vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

9. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb serveru genea-moravica.eu uživateli, pro účely související s uzavřením smluvního vztahu mezi poskytovatelem služeb a uživatelem, v souvislosti se změnami smluvního vztahu a s plněním povinností vyplývajících z tohoto vztahu a pro účely jednání o poskytnutí dalších služeb serveru genea-moravica.eu. Z důvodů ověření a případně zabránění opakovaného využívání bezplatného zkušebního období (prvních 15 dnů po první registraci uživatele na serveru genea-moravica.eu) ze strany stejného uživatele může být uživatel v případě odůvodněné potřeby kontaktován telefonicky nebo e-mailem. Uživatel může případně být za účelem zjištění jeho potřeb v průběhu zkušebního období nebo po jeho skončení kontaktován ze strany provozovatele  serveru genea-moravica.cz telefonicky nebo e-mailem.

10. Každý subjekt údajů (uživatel, jehož osobní údaje jsou zpracovávány) má právo přístupu k osobním údajům, jež jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů a další práva subjektu údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tato práva lze uplatnit u provozovatele serveru genea-moravica.eu, kterým je společnost Petr Skřivánek (kontakt viz výše).

11. Uživatel uděluje při registraci souhlas ke zpracování osobních údajů na dobu trvání registrace a odběru bezplatně poskytovaných služeb serveru genea-moravica.eu. Uživatel má právo požádat správce osobních údajů o likvidaci osobních údajů uchovávaných o něm v souvislosti s registrací na serveru genea-moravica.eu, a to písemným oznámením doručeným na adresu Petr Skřivánek, se sídlem Za Vodou 885/21, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31.

12. Uživatel uděluje při objednávce služeb souhlas ke zpracování osobních údajů na dobu trvání smluvních vztahů s poskytovatelem služeb (Petr Skřivánek) a na dobu dalších pěti let od ukončení smluvního vztahu s poskytovatelem služeb a splnění veškerých závazků uživatele z uzavřených smluv s poskytovatelem služeb.

13. Uživatel bere na vědomí, že z důvodu zamezení zneužití webových stránek a služeb serveru genea-moravica.eu, zvýšení bezpečnosti jejich využívání a také z důvodu zkvalitnění nabízených služeb, může poskytovatel služeb zaznamenávat přístup jakéhokoli návštěvníka webových stránek serveru genea-moravica.eu (tj. informace zahrnující zejména IP adresu počítače návštěvníka, datum a čas přístupu na stránky a navštívené stránky). Poskytovatel služeb i tyto údaje uchovává bezpečně a chrání je před zneužitím.